METODOLOGIE PENTRU ORGANIZAREA CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI ȘI SELECȚIA PLANURILOR DE AFACERI

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul European Capital Uman 2014-2020
Titlu proiect: “SOS Ținutul Haiducilor. Sustenabilitate prin intervenții sociale integrate în teritoriu GAL Ținutul Haiducilor”
Axă prioritară: 5.Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
Obiectiv specific: 5.2.Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC
Obiectiv tematic: 9.Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
Prioritatea de investiții: 9.6.Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității
Apel proiect: PECU/303/5/2/Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori
Cod SMIS proiect: PECU/303/5/2/128177

A fost lansată spre consultare METODOLOGIA PENTRU ORGANIZAREA CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI ȘI SELECȚIA PLANURILOR DE AFACERI în cadrul proiectului “SOS Ținutul Haiducilor. Sustenabilitate prin intervenții sociale integrate în teritoriu GAL Ținutul Haiducilor” Cod SMIS proiect: PECU/303/5/2/128177 și anexele aferente.

1.Metodologie POCU-SOS 

2.SCHEMA DE MINIMIS 5.2 

3.Metodologie contestatii 

ANEXA 0-OPIS 

ANEXA 1-CERERE DE INREGISTRARE 

ANEXA 2-MODEL PLAN DE AFACERI 

ANEXA 3-BUGET PLAN DE AFACERI 

ANEXA 4-DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE 

ANEXA 5-Lista-CAEN-STARTUP-eligibil-neeligibil-si-SNC 

ANEXA A-REGISTRU PLANURI DE AFACERI DEPUSE 

ANEXA B-GRILA DE VERIFICARE CONFORMITATE SI ELIGIBILITATE 

ANEXA C-GRILA EVALUARE TEHNICO-FINANCIARA-ETF 

ANEXA D-SCRISOARE DE SOLICITARE DE CLARIFICARI 

ANEXA E-NOTIFICARE PRIVIND REZULTATUL-ETF 

ANEXA F-NOTIFICARE PRIVIND SOLUTIONAREA CONTESTATIEI CAE-ETF 

ANEXA G-RAPORT SOLUTIONARE CONTESTATIE 

ANEXA H-RAPORT FINAL DE SELECȚIE AL PLANURILOR DE AFACERI 

ANEXA I-SCRISOARE PRIVIND DEMARAREA PROCESULUI DE CONTRACTARE 

ANEXA J-GRILA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII-ETAPA CONTRACTUALA 

ANEXA K-DECLARATIE PRIVIND AJUTOARELE DE MINIMIS 

ANEXA L-DECLARATIA PE PROPRIE RASPUNDE-INTREPRINDERE IN DIFICULTATE 

ANEXA M – CONTRACT DE SUBVENTIE 

ANEXA N-LISTA PLANURILOR DE AFACERI INCLUSE PE LISTA DE REZERVA 

CALENDAR ESTIMATIV DE LANSARE-07.09.2022