LISTA PLANURILOR DE AFACERI EVALUATE ÎN ETAPA TEHNICO-FINANCIARĂ

LISTA PLANURILOR DE AFACERI EVALUATE ÎN ETAPA TEHNICO-FINANCIARĂ

În cadrul Proiectului co-finanțat din Fondul Social European prin Programe Europene Capital Uman  2014-2022, Titlu proiect: “SOS Ținutul Haiducilor. Sustenabilitate prin intervenții sociale integrate în teritoriu GAL Ținutul Haiducilor”, Axă prioritară: 5.Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific: 5.2.Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, Obiectiv tematic: 9.Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții: 9.6.Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității, Apel proiect: PECU/303/5/2/Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori, Cod SMIS proiect: PECU/303/5/2/128177