Dezvoltare durabilă

La începutul anilor 70 comunitatea internațională și-a îndreptat atenția asupra calității mediului și a legăturii dintre aceasta și calitatea vieții. În acest context,  în anul 1972 a fost organizată, sub egida Națiunilor Unite, prima reuniune internațională  pentru a dezbate aceste aspecte, Conferința de la Stockholm privind Mediul Uman. În cadrul acestei reuniuni, la finalul căreia a fost adoptată  Declarația finala asupra mediului, a fost abordat și conceptul de dezvoltare durabilă.
În anul 1987, conceptul de dezvoltare durabilă a fost enunțat în raportul Brundtland, Viitorul nostru comun, fiind definit astfel:  „dezvoltarea care satisface nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi”. Recomandările raportului converg în direcția integrării aspectelor economice, sociale, și de mediu la nivelul politic pentru o dezvoltare durabilă.
În anul 1992 Națiunile Unite organizează la Rio de Janeiro Conferința Mondială privind Mediul și Dezvoltarea. La finalul conferinței a fost adoptată Declarația asupra Mediului și Dezvoltării, potrivit cărei , “Dezvoltarea durabilă este acel proces de dezvoltare care răspunde nevoilor actuale fără a periclita capacitatea generațiilor viitoare de a răspunde propriilor lor nevoi. [.....] Pentru ca dezideratul dezvoltării durabile să poată fi atins, protecția mediului va constitui parte integrată a procesului de dezvoltare și nu poate fi abordată indepedent de acesta.” De asemenea a fost elaborat un plan de acțiune pentru dezvoltare durabilă numit Agenda 21care vizează, prin programe specifice,  printre altele combaterea sărăciei, protejarea resurselor de apă, rolul comunităților locale, integrarea aspectelor legate de mediu în deciziile strategice.
În anul 1997 dezvoltarea durabilă (cu cele trei dimensiuni ale sale, economică, socială și cea de mediu) a fost inclusă în Tratatul de la Maastricht devenind astfel un obiectiv asumat al Uniunii Europene. Patru ani mai târziu a fost adoptată Strategia de Dezvoltare Durabilă de la Gotheborg. În 2002 îi este adăugată dimensiunea externă iar în 2006 este adoptată  Strategia de Dezvoltare Durabila a Uniunii Europene revizuită.
Cele 7 axe prioritare ale Strategiei Uniunii Europene pentru Dezvoltare Durabila revizuite in 2006 sunt:

  • schimbari climatice si energie
  • transport durabil
  • conservarea si managementul resurseslor naturale
  • consum si productie durabile
  • sanatate publica
  • incluziune sociala, demografie si migratie
  • saracie globala si provocarile dezvoltarii durabile

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, finanțat din Fondul Social European integrează ”dezvoltarea durabilă” alături de celelalte teme orizontale obligatorii promovate în cadrul POS DRU: inovare si TIC, îmbătrânire activă, abordare inter-regionala și transparentă. Astfel, potrivit Ghidului Solicitantului-Condiții Generale 2014,
”Proiectele  finanţate  prin  POSDRU  vor  fi  elaborate şi implementate având în vedere strategia UE privind dezvoltarea durabilă. Activităţile proiectelor  vor urmări principiile dezvoltării durabile pe parcursul diverselor etape de implementare, astfel  încât  să  se  asigure  protecţia  mediului,  a  resurselor  şi  a  bio-diversităţii.  Obiectivul  general  al promovării  dezvoltării  durabile  este  de  a  avea  oameni  mai  bine  pregătiţi  pentru  a  face  faţă  provocărilor  prezente  şi  viitoare  şi  pentru  a  acţiona  cu  responsabilitate  faţă  de  generaţiile  viitoare. Dezvoltarea  durabilă  poate  fi  definită  simplu  ca  o calitate  mai  bună  a  vieţii  pentru  toată lumea, atât pentru prezent cât şi pentru generaţiile viitoare.” (p.44)
În cadrul proiectului Calificare și antreprenoriat-soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență,  obiectivul general al promovării dezvoltării durabile va fi realizat prin activitățile propuse, de formare și consiliere cu scopul creșterii șanselor de angajare ale persoanelor din grupul țintă, proiectul contribuind astfel  în mod direct la creșterea nivelului de trai al grupului țintă. Pe cale de consecință, se va resimți un efect pozitiv asupra calității vieții acestor persoane, și asupra capacității de a-și proteja propria sănătate. Astfel, proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite de UE în domeniul dezvoltării durabile, respectiv a celor privind creșterea calității vieții și protecția împotriva amenințărilor asupra sănătății.
De asemenea, obiectivul amintit va fi susținut și ca tema de discuții în toate informările organizate, facilitatorul prezentând un material aferent subiectului în cadrul fiecărei întâlniri pe tema dezvoltare durabilă, managementul și protecția mediului înconjurător. În cadrul acestor prezentări vor fi menționate aspecte de mediu sensibile, în legătura directă cu activitatea economică, precum cele legate de deșeuri, eficiența energetică, efectul de seră, utilizarea responsabilă a resurselor de apă și utilizarea unui pachet de măsuri destinat să minimizeze impactul asupra mediului. Activitățile de informare vor evidenția importanța integrării în toate aspectele vieții a considerentelor privind protecția mediului.

*Referințele care au stat la baza realizării materialului prezentei secțiuni pot fi consultate accesând pagina web a Uniunii Europene, precum și pe cele ale  Comunității durabile; Clubului de la Roma; United Nations Environment ProgrammeAutorității de Management pentru Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane