Arhiva lunii septembrie 2022

LISTA CONFORMITATE SI ELIGIBILITATE PLANURI DE AFACERI

LISTA CONFORMITATE SI ELIGIBILITATE PLANURI DE AFACERI

În cadrul Proiectului co-finanțat din Fondul Social European prin Programe Europene Capital Uman  2014-2022, Titlu proiect: “SOS Ținutul Haiducilor. Sustenabilitate prin intervenții sociale integrate în teritoriu GAL Ținutul Haiducilor”, Axă prioritară: 5.Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific: 5.2.Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, Obiectiv tematic: 9.Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții: 9.6.Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității, Apel proiect: PECU/303/5/2/Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori, Cod SMIS proiect: PECU/303/5/2/128177

ANUNȚ PRIVIND LANSAREA CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI din cadrul proiectului “SOS Ținutul Haiducilor. Sustenabilitate prin intervenții sociale integrate în teritoriul GAL Ținutul Haiducilor.”

ANUNT DE LANSARE-07.09.2022

1.Metodologie PECU-SOS-19.08.2022

2.SCHEMA DE MINIMIS 5.2

3.Metodologie contestatii

ANEXA 0-OPIS

ANEXA 1-CERERE DE INREGISTRARE

ANEXA 2-MODEL PLAN DE AFACERI

ANEXA 3-BUGET PLAN DE AFACERI

ANEXA 4-DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

ANEXA 5-Lista-CAEN-STARTUP-eligibil-neeligibil-si-SNC

ANEXA A-REGISTRU PLANURI DE AFACERI DEPUSE

ANEXA B-GRILA DE VERIFICARE CONFORMITATE SI ELIGIBILITATE

ANEXA C-GRILA EVALUARE TEHNICO-FINANCIARA-ETF

ANEXA D-SCRISOARE DE SOLICITARE DE CLARIFICARI

ANEXA E-NOTIFICARE PRIVIND REZULTATUL-ETF

ANEXA F-NOTIFICARE PRIVIND SOLUTIONAREA CONTESTATIEI CAE-ETF

ANEXA G-RAPORT SOLUTIONARE CONTESTATIE

ANEXA H-RAPORT FINAL DE SELECȚIE AL PLANURILOR DE AFACERI

ANEXA I-SCRISOARE PRIVIND DEMARAREA PROCESULUI DE CONTRACTARE

ANEXA J-GRILA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII-ETAPA CONTRACTUALA

ANEXA K-DECLARATIE PRIVIND AJUTOARELE DE MINIMIS

ANEXA L-DECLARATIA PE PROPRIE RASPUNDE-INTREPRINDERE IN DIFICULTATE

ANEXA M – CONTRACT DE SUBVENTIE

ANEXA N-LISTA PLANURILOR DE AFACERI INCLUSE PE LISTA DE REZERVA

ANEXA O-DECLARATIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI

CALENDAR ESTIMATIV DE LANSARE-07.09.2022

ANUNT-PRELUNGIRE PERIOADA DE CONSULTARE

Asociația Pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someș Dej  prelungește perioada de consultare publică pentru documentele aferente lansării apelului de selecție din cadrul proiectului integrat “SOS Ținutul Haiducilor. Sustenabilitate prin intervenții sociale integrate în terioriu GAL Ținutul Haiducilor”, Cod proiect: SMIS 2014+  128177 finanţat prin Axa prioritară 5 «Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii», obiectivul specific 5.2 «Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunităţile marginalizate din zona rurală şi oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC»Asociația Pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someș Dej  răspunde astfel interesului manifestat de potențialii beneficiari ai fondurilor nerambursabile şi prelungeşte perioada de consultare până la data de 13.09.2022.